Hlavní myšlenky Montessori pegadogiky

Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému chování v rámci pravidel.

Hlavním krédem pedagogiky Montessori se stala prosba "Pomoz mi, abych to dokázal sám." Úkolem dospělých není formovat dítě, nějakým způsobem s ním manipulovat nebo mu z cesty odstraňovat překážky. Důležité je, abychom jako dospělí udělali vše proto, aby dítě svým tempem získávalo vědomosti a dovednosti, s nimiž bude moci vrůstat do světa, který ho obklopuje.

Důležitý a klíčový je "partnerský přístup", který znamená především vzájemný respekt a úctu, chovat se k dětem tak, abychom nezraňovali jejich důstojnost.

Velmi důležitý je také princip "respektování senzitivních období". Senzitivní období označuje dobu, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby "připravené" pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita mizí. Senzitivní fáze přicházejí samy, bez vnějšího vlivu a vycházejí z vývojových potřeb dětí. V té době se děti učí hladce a bez námahy.

Dalším z důležitých principů je "svobodná volba". Ta umožňuje dětem věnovat se tomu, co je momentálně jeho vývojovou potřebou. Dítě může volit CO (pomůcku, aktivitu) si vybere, KDE bude pracovat (stolek, koberec). KDY a JAK DLOUHO se pomůcce věnuje (čas, každý má své tempo) a do určité míry i JAK bude pracovat (sám, ve dvojici či skupince dětí). Svoboda je vyvážena pravidly, která nám umožňují zachování inspirativního a bezpečného prostředí.

"Připravené prostředí" je takové, které dítě láká a motivuje k učení. Uspořádání prostoru má vycházet vstříc potřebám dětí. Má být výškově přizpůsobeno, pracovní materiál v dosahu dětí, pomáhá nám řád a uspořádanost.

"Pohyb v učení" nelze oddělit od intelektu. Je úzce spojen s jakýmkoliv poznáváním. Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. A naopak, ruka je to, co - poháněno hlavou- něco tvoří. Obratnost naší lidské ruky je spojena s rozvojem naší psychiky. Při "spojení intelektu a rukou", dosahuje dítě daleko vyšší úrovně a stává se silnější osobností.

"Polarizace pozornosti" znamená, že dítě je schopno intenzivní a dlouhodobé koncentrace na práci, která ho zaujme. Věnuje jí maximální pozornost a opakuje ji do nasycení svých potřeb. Polarizace pozornosti je základem učení.

Osobnost učitele/průvodce

Základním úkolem osoby učitele/průvodce je podporovat nezávislost dítěte, asistovat vývoji. Průvodce připravuje dětem vhodné prostředí, pozoruje práci dětí, aby mohl reagovat na jejich individuální vývojové potřeby. Děti respektuje jako partnery, snaží se o empatickou komunikaci, nikoho neposuzuje a nehodnotí. Je modelem, jehož chování děti napodobují a přebírají, proto je až životně důležité, aby pracoval, choval se a komunikoval tak, jak si představuje budoucí práci chování a komunikaci u dětí.

Pomůcky v Montessori pedagogice

Maria Montessori založila svou metodu na pozorování dětí při práci - hře. Navrhla pečlivě propracovaný systém pomůcek, které se dětem stávají klíčem k poznávání světa. Jsou to jednak pomůcky, které byly vytvořeny pro cvičení činností"praktického života", vedoucí dítě k samostatnosti a dále pomůcky pro rozvoj smyslů, rozvoj řeči, grafomotoriky a matematických schopností. Širší povědomí o světě zahrnula do výuky tzv. "Kosmické výchovy". Všechny pomůcky jsou vytvořeny tak, aby s nimi dítě mohlo samostatně pracovat, aby ho práce bavila a motivovala. Díky propracovanému systému se dítě může učit podle svých možností a tempem jaké potřebuje. Pomůcky mají zabudovanou kontrolu správnosti a dítě se při práci s nimi může postupně samo zdokonalovat.

Vložte svůj text...